20190606_104013

പ്രവേശനോത്സവം…….അരവിന്ദ പിലാത്തറ………2019 -20